Kirja The Choice – saatavissa suomennettuna nimellä “Valinta”

TOC Kapeikkoajattelun kehittäjä, fyysikko ja tiedemies
Eli Goldratt (1947 – 2011), oli epätavanomaisen stimuloiva ja provosoiva ajattelija. Hän opetti lukijoitaan kyseenalaistamaan monia perususkomuksiaan, teurastamaan monia pyhinä pitämiämme lehmiä, uudelleenarvioimaan liiketoiminnan monia käytäntöjä ja jopa ajattelumme perusteita. Hän tarjosi erilaisen, kyseenalaistavan tarkasteluperspektiivin ja kehitti useita erityisesti teollisuuden valmistuksen, jakelun ja kaupan läpimurtoratkaisuja. Eli G. kykeni fokusoimaam olennaiseen, pelkistämään, löytämään “olennaisia valuvirheitä”  ja kehittämään tältä pohjalta uusia ratkaisuja.

Tässä kirjassa Valinta Goldratt esittää mielenkiintoiset taustat ja perusteet omalle ajattelulleen. Mitä tarvitaan, jotta voi ajatella kuten aito tiedemies? Mitä tarvitaan, jotta voi ajatella kirkkaasti? Mitä tarvitaan, jotta kyetään elämään täyttä elämää? Näiden kirjassa esitettyjen ajatus- ja suhtautumistapojen kautta meistä jokainen voi kyetä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin yhä paremmin.

Kirjassa esitetään myös case esityksinä useita hänen kehittämiään läpimurtoratkaisuita  ja niiden synnyttämismekanismeja, ajattelua, joiden avulla ratkaisut syntyivät.

Kirja on toteutettu vuoropuheluna Elin ja tyttärensä Efrat Goldratt-Ashlagin kanssa.
Kirja sisältää myös liitteen, jossa on esitetty Eli Goldratt’in ajattelun perusteet syy-seuraus logiikkakarttoina. Nämä auttavat kirjan sisällön visualisoinnissa ja hyödyntämisessä.

The Choicen uudistettu painos ilmestyi vuonna 2010. Monet kirjan lukijat ovat väittäneet kirjan muuttaneen pysyvästi heidän ajatteluaan. Eli Goldratt itse piti tätä kirjaa parhaanaan.

Kirjaa voi tilata alla olevasta linkistä.

Linkki kirjan tarkempaan esittelyyn.