TOC Ajatteluprosessit

TOC Ajatteluprosessien (TOC Thinking Processes tai Logical Thinking Process) avulla on mahdollista löytää läpimurtoratkaisuja organisaatioiden tai yksilöiden – systeemien – erilaisiin usein kroonisiksi miellettyihin ongelmiin, jotka on totuttu pitämään annettuina.

Mihin näiden ajatteluprosessien teho perustuu?

2016-12-17_which_system_simpler

Kumpi “systeemi” on mielestäsi yksinkertaisempi, A vai B?

A systeemissä on vähemmän entiteettejä eikä entiteettien välillä ole kytkentöjä.

B systeemissä on paljon enemmän entiteettejä ja niiden välisiä kytkentöjä.

Jos systeemiä halutaan muuttaa, on B systeemi yksinkertaisempi. Johtuen entiteettien välisistä riippuvuussuhteista voidaan koko systeemiä muuttaa toteuttamalla muutoksia vain yhteen entiteettiin (Kuvan B systeemin alimman entiteetin muutos heijastuu koko systeemin).

Mikäli systeemi pyrkii saavuttamaan yhteisiä tavoitteita voidaan näillä loogisilla ajatteluprosesseilla paikantaa se tai ne muutamat fokusalueet, systeemitason pullonkaulat, jos tätä sanaa halutaan käyttää, joista käsin systeemin suorituskykyä voidaan “vivuttaa” paremmaksi. Tämä tapahtuu joko systeemirajoitteita poistamalla (jolloin se/ne tosin siirtyvät toiseen paikkaan) tai keskittymällä siihen, että systeemirajoitteista saadaan kaikki mahdollinen irti.

Loogisiin ajatteluprosesseihin mielletään kuuluviksi seuraavia osa-alueita:

 1. Tavoite-puu
  – kuvaa systeemin tavoitehierarkiaa
 2. Epätoivottujen vaikutusten puu (Pulmapuu)
  – kuvaa havaittuja nykytodellisuudessa esiintyviä pulmia ja niiden välisiä syy-seuraussuhteita
 3. a) Haihtuva pilvi tai ongelmanratkaisupilvi
  – tekniikka, jossa kuvataan kahdella entiteetillä esiintyvä konflikti käyttäytymisen tasolla. Tämän jälkeen kuvataan legitiimit tarpeet selittämään kumpaakin käyttäytymistä. Lopuksi kuvataan yhteinen tavoite, joka kattaa molemmat esitetyt tarpeet. Tämän jälkeen ryhdytään pohtimaan pilvikaavion entiteettien välisiä olettamuksia ja löytämällä virheellisen oletuksen on konfliktipilvi mahdollista “haihduttaa” poistamalla virheellisen oletuksen.
  b) Muutosmatriisi, jossa nelikentässä esitetään nykytilanteen plussat ja miinukset sekä muutostilanteen plussat ja miinukset – muutosmatriisi on yhä kehittelyn alaisena ja tämän metodin käyttöä päivitetään tähän esitykseen tulevaisuudessa.
 4. Nykytilan puu (hienojakoinen ja karkea “CEO-versio”)
  – nykypulmien ja esiintyvän ydinkonfliktin syy-seuraussuhteita kuvaava puu
 5. Tulevaisuuden puu
  – syy-seuraus logiikkakartta, jossa on kuvattu ns. ratkaisun suunta. Tässä puussa nykyiset pulmat on ratkaistu, mutta tämä puu ei kerro vielä tarkempaan siitä, miten pulmat on ratkaistu, se kertoo ratkaisun suunnan ja muutaman ns. injektion, joilla todellisuutta lähdetään muuttamaan.
 6. Edellytysten puu
  – tämä logiikkakartta sisältää tunnistetut ratkaisun esteet ja välitavoitteet, joiden avulla nuo esteet voidaan voittaa. Yleisesti tämän logiikkakartan avulla on mahdollista rakentaa aikataulutettu projektisuunnitelma välivaiheineen
 7. Transitiopuu
  – vähemmän käytetty logiikkapuu, jossa on yksityiskohtaisesti esitettynä eri projektisuunnitelman välivaiheet ja huomioon otettavat tekijät (tätä pidetään yleisesti aika vaikeana ja työläänä työkaluna ja yleensä ammatti-ihmiset kykenevät etenemään Edellytysten puun viitoittamana

Loogisten ajatteluprosessien syy-seuraus ajatteluun perustuvaa menetelmäkokonaisuutta voi soveltaa suppeammin tai laajemmin riippuen tarpeista.

Nämä ajatteluprosessit auttavat suuresti myös esim. organisaatioiden eri osia (funktioita) ymmärtämään systeemin kokonaisuutta ja siihen sisältyviä riippuvuuksia.

Systeemin periaatteellinen yksinkertaisuus avautuu ajatteluprosesseja hyödyntämällä usein aivan uudella tavalla.

Yksinkertaistettuja ajatteluprosessien työkaluja koulutetaan lapsillekin ympäri maailmaa elämänhallinnan kehittämiseksi, ongelmanratkaisun, win-win-ratkaisujen löytämiseksi.

Voimme järjestää Loogisiin ajatteluprosesseihin liittyvää koulutusta.

Englanninkielisiä lähteitä, jos haluat lisätietoja:
http://www.dbrmfg.co.nz/
http://www.tocforeducation.com/

Ai niin, vielä yksi tärkeä asia: Jos sinua kiinnostaa tällaisten logiikkapuiden rakentaminen, etkä halua tyytyä esim. tarralappujen käyttöön seinätaulutekniikalla, on markkinoiden ylivoimainen ykkönen puiden kuvaamiseen pieni, edullinen sovellusohjelma nimeltä Flying Logic (kts. flyinglogic.com). Se maksaa alle 300 euroa ja on siinä suhteessa erikoinen ohjelma, että se uudelleenorganisoituu itsekseen säilyttäen kuitenkin kaikki määritelyt entiteettien väliset kytkennät. Kannattaa tutustua, ohjelman voi ladata 30 päivän koekäyttöön ilmaiseksi. Tätä ohjelmaa voi lämpimästi suositella. Se on saatavilla Windows-, MAC OSX ja Linux käyttöympäristöihin.